LA RÀDIO A L'ESCOLA, UNA ACTIVITAT CARREGADA D'OPORTUNITATS

La ràdio escolar i la seva programació en ofereix una magnífica manera de posar en marxa un activitat transversal que fomenti el coneixement de tots els alumnes de l’escola i el treball de les competències bàsiques del currículum. És per això que el projecte es basa en un enfocament funcional de l’aprenentatge i pretén esdevenir una eina pràctica i útil per a l’assoliment d’aprenentatges significatius; per a fer-ho es realitza un treball integrat de les competències. El desenvolupament del projecte de la ràdio escolar planteja fer diferents contribucions en aquest sentit, com els que us mostrem a continuació:


Afavorir l’assoliment de la competència en comunicació lingüística amb un treball transversal d’activitats basades en la producció i interpretació de textos de tipologia diversa, en l’aplicació d’estratègies de comprensió per a l’obtenció de la informació i  en l’elaboració de textos que s’adeqüen a les diferents activitats. Elaborar i promocionar el projecte afavorirà que l’alumne conegui i valori la diversitat lingüística i cultural del lloc on viu i sigui capaç d’utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació en la realització dels seus exercicis i tasques, fent servir diferents suports i adaptar-los a cada situació (parlar en públic, redactar un guió, elaborar una falca, una notícia per al noticiari, etc.).

 

A la vegada es contribueix a l’ús de les TAC es fa present al llarg de totes les unitats reforçant el tractament de la informació i la competència digital des de l’àmbit radiofònic en tres línies diferents: en primer lloc, com a eina que facilita els aprenentatges a l’aula a partir de la utilització d’instruments i aplicacions digitals; en segon lloc, com a element que estimula la cerca i selecció d’informació de l’alumnat; i en tercer lloc, perquè facilita la realització d’activitats col·laboratives en entorns virtuals i la difusió i comunicació dels diferents progressos que s’assoleixen a l’aula mitjançant la difusió de continguts radiofònics tot fomentant un ús responsable dels entorns digitals. Tot plegat vol promoure l’assoliment de les habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què vivim.


Finalment,cal dir que el projecte radiofònic permet posar pràctica diferents mètodes i estratègies d’aprenentatges, fent especial incidència en la  utilització de grups flexibles i diferents tècniques d’aprenentatge entre iguals que van associades a competència per aprendre a aprendre. De la mateixa manera, les activitats cerquen amb insistència el foment de la responsabilitat i la presa de decisions dels alumnes, tot convidant-los a assumir  responsabilitats, treballant en equip per tal de materialitzar les idees que van sorgint a l’aula i  aprenent de les dificultats i errades que puguin esdevenir; cercant, en definitiva, potenciar en tot moment l’autonomia i la iniciativa personal de tots els alumnes de l’aula. 

LA RÀDIO ESCOLAR!

El Projecte de ràdio escolar pot esdevenir una eina excel·lent per a treballar de forma interdisciplinària i competencial a les aules. Tanmateix pot resultar una eina que fomenti el coneixement de l'alumnat de totes les edats i el treball cooperatiu com a metodologia associada al projecte. La possibilitat d’endegar un ràdio d’escola en un poble petit obre un món de possibilitats i camins per explorar. La seva posada en marxa vol esdevenir una eina per a fer difusió de tot el que s’esdevé a l'entorn del centre per acabar sent una eina de cohesió participada per tots els veïns i veïnes de totes les edats. 

Les eines digitals actuals poden facilitar en gran mesura la posada en marxa a través de plataformes digitals diverses. L'accés a la tecnologia per part dels alumnes s'ha generalitzat. Un cop superada aquesta barrera tècnica pot resultar una eina magnífica per treballar infinitat de continguts a l'aula de forma vivencial, significativa i interdisciplinària. I l'escola pot convertir-se, a la vegada, en el lloc on s'iniciïn en la dinàmica radiofònica.

Amb aquest projecte es vol oferir als alumnes l’oportunitat d’identificar reptes reals per tal que plantegin possibles solucions, tot construint el seu propi procés d’aprenentatge. La finalitat és l’assoliment d’aprenentatges funcionals, significatius i aplicables a la vida real. Així doncs posar en marxa la ràdio escolar vol dir impulsar un treball dels continguts curriculars a partir l’entorn proper per comprendre el món que ens envolta. Per tal d’aconseguir-ho caldrà posar en pràctica els coneixements radiofònics bàsics però també d’altres aspectes com el fet de treballar en equip, saber col·laborar, repartir tasques o arribar a acords.

En Patufet i el Coronavirus (NOU POEMA DE SANT JORDI)

Podeu escoltar des d'aquí el conte sonor que he escrit i editat en aquest Sant Jordi en confinament. Desitjo que us agradi!