El Projecte de ràdio escolar pot esdevenir una eina excel·lent per a treballar de forma interdisciplinària i competencial a les aules. Tanmateix pot resultar una eina que fomenti el coneixement de l'alumnat de totes les edats i el treball cooperatiu com a metodologia associada al projecte. La possibilitat d’endegar un ràdio d’escola en un poble petit obre un món de possibilitats i camins per explorar. La seva posada en marxa vol esdevenir una eina per a fer difusió de tot el que s’esdevé a l'entorn del centre per acabar sent una eina de cohesió participada per tots els veïns i veïnes de totes les edats. 

Les eines digitals actuals poden facilitar en gran mesura la posada en marxa a través de plataformes digitals diverses. L'accés a la tecnologia per part dels alumnes s'ha generalitzat. Un cop superada aquesta barrera tècnica pot resultar una eina magnífica per treballar infinitat de continguts a l'aula de forma vivencial, significativa i interdisciplinària. I l'escola pot convertir-se, a la vegada, en el lloc on s'iniciïn en la dinàmica radiofònica.

Amb aquest projecte es vol oferir als alumnes l’oportunitat d’identificar reptes reals per tal que plantegin possibles solucions, tot construint el seu propi procés d’aprenentatge. La finalitat és l’assoliment d’aprenentatges funcionals, significatius i aplicables a la vida real. Així doncs posar en marxa la ràdio escolar vol dir impulsar un treball dels continguts curriculars a partir l’entorn proper per comprendre el món que ens envolta. Per tal d’aconseguir-ho caldrà posar en pràctica els coneixements radiofònics bàsics però també d’altres aspectes com el fet de treballar en equip, saber col·laborar, repartir tasques o arribar a acords.