La ràdio escolar i la seva programació en ofereix una magnífica manera de posar en marxa un activitat transversal que fomenti el coneixement de tots els alumnes de l’escola i el treball de les competències bàsiques del currículum. És per això que el projecte es basa en un enfocament funcional de l’aprenentatge i pretén esdevenir una eina pràctica i útil per a l’assoliment d’aprenentatges significatius; per a fer-ho es realitza un treball integrat de les competències. El desenvolupament del projecte de la ràdio escolar planteja fer diferents contribucions en aquest sentit, com els que us mostrem a continuació:


Afavorir l’assoliment de la competència en comunicació lingüística amb un treball transversal d’activitats basades en la producció i interpretació de textos de tipologia diversa, en l’aplicació d’estratègies de comprensió per a l’obtenció de la informació i  en l’elaboració de textos que s’adeqüen a les diferents activitats. Elaborar i promocionar el projecte afavorirà que l’alumne conegui i valori la diversitat lingüística i cultural del lloc on viu i sigui capaç d’utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació en la realització dels seus exercicis i tasques, fent servir diferents suports i adaptar-los a cada situació (parlar en públic, redactar un guió, elaborar una falca, una notícia per al noticiari, etc.).

 

A la vegada es contribueix a l’ús de les TAC es fa present al llarg de totes les unitats reforçant el tractament de la informació i la competència digital des de l’àmbit radiofònic en tres línies diferents: en primer lloc, com a eina que facilita els aprenentatges a l’aula a partir de la utilització d’instruments i aplicacions digitals; en segon lloc, com a element que estimula la cerca i selecció d’informació de l’alumnat; i en tercer lloc, perquè facilita la realització d’activitats col·laboratives en entorns virtuals i la difusió i comunicació dels diferents progressos que s’assoleixen a l’aula mitjançant la difusió de continguts radiofònics tot fomentant un ús responsable dels entorns digitals. Tot plegat vol promoure l’assoliment de les habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què vivim.


Finalment,cal dir que el projecte radiofònic permet posar pràctica diferents mètodes i estratègies d’aprenentatges, fent especial incidència en la  utilització de grups flexibles i diferents tècniques d’aprenentatge entre iguals que van associades a competència per aprendre a aprendre. De la mateixa manera, les activitats cerquen amb insistència el foment de la responsabilitat i la presa de decisions dels alumnes, tot convidant-los a assumir  responsabilitats, treballant en equip per tal de materialitzar les idees que van sorgint a l’aula i  aprenent de les dificultats i errades que puguin esdevenir; cercant, en definitiva, potenciar en tot moment l’autonomia i la iniciativa personal de tots els alumnes de l’aula.