A- A A+

ELS ESTUDIS DE TELEVISIÓ.

L'estudi és l'espai on tota cadena de televisió, organitza i executa els elements que componen la seva producció.

Zones en un estudi de televisió

                Àrea de gravació

                Control de realització

                Control de continuïtat

                àrees auxiliars


àrea d'enregistrament

Espai en el qual se situen els decorats, els actors, els presentadors, els artistes ... per a ser gravats.

Elements imprescindibles en l'àrea d'enregistrament:

                forillos

                graella d'il·luminació elevada

                revestiment aïllant de l'acústica

                porta d'accés amb un lluminós indicador de gravació

                càmeres -mínim tres-

                micròfons,

                nombrosos sistemes de connexions, tant per als materials tècnics com elèctrics.


El Control de realització

És l'espai des del qual el realitzador i el personal tècnic especialitzat controla el procés de producció.

Podem distingir quatre àrees:

                àrea de producció, el lloc des del qual es dirigeix el programa i que acull el realitzador, l'ajudant de realització i al mesclador de vídeo;

                àrea de control de vídeo, des d'on es dirigeix la il·luminació i es cuida la qualitat tècnica del senyal de vídeo;

                àrea de control d'àudio, espai per a assegurar una perfecte registre de so;

                àrea VTR, zona d'magnetoscopis i reproductors per intercalar imatges pre-gravades (per exemple, en un informatiu, els reportatges gravats en exteriors).


Control de Continuïtat.

És el centre de selecció de les diverses fonts d'imatges que constitueixen la programació:

                publicitat,

                'Mosca' identificativa de l'emissora,

                advertències, (per exemple incorporació de la veu en off quan falla el so en una retransmissió).


Les àrees auxiliars

Compleixen funcions de suport als controls principals.

                àrea de grafisme, vinculada a la de producció i realització,

                àrea de reparació, laboratori de suport per a petites avaries;

                àrea d'emmagatzematge d'equips,

                àrea d'emmagatzematge de la decoració,

                àrea de muntatge, sales d'edició de programes o de notícies;

                àrea d'arxiu, on es conserven tots els programes emesos sota especials condicions temperatura i d'humitat.

LA PRODUCCIÓ.

En televisió la producció fa referència als processos de realització del programa. D'aquesta manera, l'equip de producció engloba tot el personal d'un programa organitzats al voltant de les figures del realitzador i del productor.

Model d'organització de la producció

Preproducció. A barca les fases de guió, contractació d'equip tècnic i artístic, creació de grafisme del programa seus crèdits, títols, i gràfics, amb ells es marcarà l'estil del producte.

En aquesta primera etapa es crea el muntatge escènic, s'instal·len els decorats, es munta la il·luminació, el so i els elements que hagin d'intervenir durant l'enregistrament. Finalment es dissenya un mapa de coordinació on s'indiquen tots els elements que intervenen en la gravació perquè tot l'equip estigui informat.

Producció: És la gravació pròpiament del programa i de tots els processos que fan possible la posada a punt, com ara les comprovacions preliminars dels aparells tècnics o de les cites dels actors o convidats. Tampoc cal oblidar els assajos en què s'estableixen les decisions últimes de realització. Un cop encaixades totes les peces, es fan recollides fins a gravar el programa sencer.

Postproducció: un cop donada per acabada la gravació, es procedirà a dotar-la de unitat amb les millors preses en edició i en sonorització. Un cop aprovada la versió definitiva, es procedirà a duplicar-tant per a la seva emissió com per a la posterior conservació a l'arxiu.

Producció pròpia, realitzada pels equips de la cadena de televisió.

Producció aliena, realitzada per una empresa productora independent.


Producció en exteriors. unitats mòbils

Podem dividir els equips actuals de la producció en exteriors en dos grans grups recognoscibles per les sigles de la seva definició en llengua anglesa: ENG i EFP.

ENG: Electronic News Gathering, (Producció Electrònica d'Informatius).

L'equip el conformen tres persones: un periodista, que realitza les entrevistes i les presentacions, un operador de càmera de vídeo portàtil, que realitza l'enquadrament i control de la imatge i un ajudant que s'encarrega de les qüestions de so, el transport del material auxiliar i el manteniment de tot el material tècnic.

El material gravat per un equip ENG es porta a una sala d'edició on es seleccionen els extractes de més qualitat intercalant amb la presentació del reporter de carrer i matisant la seva banda sonora per a conformar una peça informativa.

EFP: Electronic Field Production (Producció Electrònica d'Exteriors).

És la forma de designar les grans unitats mòbils. Aquestes consten d'un conjunt de controls tècnics i de producció similars als que poden trobar-se en l'estudi de televisió; per això és un sistema complet de producció de programes de televisió instal·lat en un vehicle: des trípodes i objectius fins a càmeres portàtils (per exemple per fer entrevistes a la porta d'un estadi), sense oblidar una taula completa de realització, mesclador, controls de so i magnetoscopis.

Les unitats mòbils estan dotades d'un enllaç de radiofreqüència que li permet connectar-se amb l'emissora de televisió i emetre d'aquesta manera en directe. L'únic element no independent i que limita la seva total autosuficiència és la necessitat de subministrament elèctric, pel que ha de connectar-se a una font d'energia o grup electrogen.


Per grandària i segons les característiques de l'esdeveniment les unitats mòbils es divideixen en:

                Unitat mòbil gran, té la possibilitat de poder emprar-se com sala de control d'un estudi i fins i tot arribar a desmuntar el material del vehicle i muntar en un interior. És imprescindible en les produccions a gran escala.

                Unitat mòbil mitjana, dotada d'una sala de control més petita amb equipament mínim per a dues càmeres d'estudi lleugeres. Utilitzable tant per a transmissions en directe com enregistraments prèvies per a ser posteriorment editades.

                Unitat mòbil lleugera, són les habituals per ENG. Conformada per dos càmeres lleugeres, un petit vídeo i una editora portàtil. Permeten muntar en el seu sostre les càmeres. Poden gravar per a una edició posterior, emetre en directe o transmetre a una altra unitat mòbil.


EL GUIÓ

És el text escrit que es presenta tot el que conforma una obra audiovisual A la televisió, la coexistència de tan variada quantitat de formats i gèneres obliguen a aplicar diferents models de guió.

                Guió de sèries de ficció

                Guió de les notícies.

                Guió de reportatge

                Guió d'entrevistes

                Guió d'espectacles i concursos

Fins i tot és possible que es treballi sense guió previ en el cas d'un equip ENG (periodista i càmera es troben amb una notícia, procedeixen a l'enregistrament dels fets de forma espontània i posteriorment, a través de l'edició, s'estableix un guió) .
A la REALITZACIÓ AMB UNA càmera I multicàmera

El realitzador és el cap visible de tota l'obra audiovisual. La seva figura equival a la del director en cinema.

Les qüestions que són competència del realitzador són:

                La varietat visual, combinant tipus diferents de pla.

                Planificació de l'emplaçament de les càmeres.

                Captar l'atenció de l'audiència perquè no canviï de canal i establint el ritme audiovisual en funció del model de programa.


La realització amb una sola càmera.

És similar a la manera de treball en cinema. En l'actualitat el seu ús no és molt freqüent i ve donat per la manca de recursos o per considerar-se que per a la realització del programa, de la notícia o del reportatge no es necessita més.

La realització multicàmera.

És el model de treball habitual. L'ús de diverses càmeres pot afectar la matisació de qüestions estètiques, com la il·luminació, però és essencial per a la realització de programes amb fluïdesa. A major nombre de càmeres, més gran és la possibilitat d'oferir informació visual a l'espectador des de punts de vista fins i tot sorprenents o de captar moments espontanis.


L'ENREGISTRAMENT: PREPARATIUS PREVIS Les operacions preliminars.

Són el conjunt d'accions que permeten ordenar i coordinar tots els elements necessaris per a realitzar el programa. Entre altres cal esmentar:

                Encesa dels aparells i preparació de les càmeres;

                Es revisen els controls directes de la càmera i els intèrfons.

                Es comprova el perfecte funcionament del suport.

                Es netegen els capçals i les parts mecàniques dels magnetoscopis i es comprova l'estat i funcionament de les cintes magnètiques.

                Preparació dels micròfons, banda sonora i de la tituladora.

Els Assaigs.

Segons la seva immediatesa respecte a la gravació es divideixen en dos grups:

                Pre-assajos. Es poden fer fins i tot diverses setmanes abans de la gravació.

                Assaig en estudi. El realitzador disposa de diversos tipus d'assaig entre els quals triar

                Sense càmeres, per familiaritzar els actors amb els decorats;

                per blocs de càmera, per a corregir problemes tècnics que no s'havien advertit prèviament.

                Mecànic, per polir les correccions entre actors i equip tècnic.

                Complet o general, amb la qualitat necessària per ser gravat o emès en directe.

FORMATS DE GRAVACIÓ: L'EQUIP

El realitzador.

Es troba en una sala de control separada físicament del plató. Amb els tècnics es comunica pels intèrfons, auriculars i micròfons de radiofreqüència i amb els actors i presentadors a través del regidor.

El regidor.

La figura del regidor a l'estudi és tan important que també se li coneix com 'ajudant de realització en estudi'. L'equip que treballa al plató està sota la seva supervisió.

Durant els programes en directe comunica les ordres per mitjà d'un llenguatge de senyals.

Les característiques més valorades en un bon regidor són la seva tranquil·litat, disciplina i diplomàcia.

Els apuntadors.

Ajuden els presentadors i actors quan tenen lapsus de memòria. Hi ha diversos camins per a resoldre aquest problema:

                via verbal, en veu baixa pels 'pinganillos'

                via escrita amb notes recordatòries que es col·loquen en diversos cartells fora de quadre.

                el teleprompter. El sistema permet als presentadors llegir mentre miren directament a l'objectiu de la càmera.


ESCENOGRAFIA: la il·luminació i la direcció artística

Il·luminació.

És el tractament de la imatge per mitjà de la llum, imprescindible tant a nivell tècnic com artístic.

Els principals valors de la llum són:

                Qualitat: la llum pot ser directa - llum dura - o difusa - llum suau -, creant tipus d'ombres diferents. Amb llum dura es ressalten els contorns i la textura mentre que la llum suau redueix el contrast i ressalta el detall de les ombres.

                Direcció: l'angle en què incideix la llum sobre el subjecte varia l'efecte. El sistema bàsic d'il·luminació es basa en tres llums: una frontal o principal que descobreix al personatge; 1 lateral o de farciment, que realça contorn i la textura reduint la sensació d'imatge plana;

i una posterior, que ressalta al personatge del fons dotant-li de tridimensionalitat.

                Intensitat: quantitat de llum necessària per obtenir el senyal de vídeo de qualitat necessària.

El director d'il·luminació és la persona encarregada del control de la qualitat de la imatge. Els seus col·laboradors directes són el cap d'elèctrics i els seus ajudants, els elèctrics, que són les persones encarregades d'instal·lar físicament els projectors de la manera que sol·liciti l'il·luminador cap, podent controlar-des d'una taula si la graella té sistema de control remot.

Direcció artística.

comprèn:

                decoració; equip encapçalat pel director artístic que dissenya i supervisa tots els decorats i elements estètics que el componen. Té entre els seus col·laboradors a constructors de decorats, fusters, pintors i maquetistes per a la creació dels decorats i al atrecista, per crear o aconseguir els objectes que s'inclouen en ells.

                vestuari; departament que ha de concordar el seu treball amb el decorat i amb la il·luminació. La persona encarregada de dissenyar la roba rep l'apel·latiu de figurinista i té com a col·laborador directe al sastre que realitza el treball de tall i confecció.

                Maquillatge i perruqueria; el treball base del maquillador és evitar les brillantors i reflexos que sota la llum produeix la pell humana i donar-li un aspecte viu ja que la càmera la capta de forma somorta i emblanquinada. També realitza una tasca de caracterització quan tracta d'representar-se a un personatge famós o d'època i de vegades ha de fer maquillatge d'efectes com ferides o cicatrius.


La POSTPRODUCCIÓ

Les tres àrees més importants en la finalització d'un producte audiovisual són: l'edició, la sonorització i els efectes especials.

Edició.

El responsable és l'editor (equivalent al muntador en cinema) que treballa sota la supervisió del realitzador. El realitzador i l'editor de tenir en compte una sèrie de característiques per a dotar d'harmonia al conjunt i transformar-lo en un producte de consum per a l'espectador. En els programes en directe cal ser especialment curós amb:

                L'ordre de les preses.

                La seva durada temporal.

                El ritme.Sonorització. Construcció de la banda sonora d'un programa unint veus, so ambient, músiques i efectes de so.

Els encarregats són, durant la gravació en directe, el cap de so, i durant l'edició, l'enginyer de so.

En els programes en directe el so és registrat al mateix temps que es realitza la gravació; per això s'utilitza una taula de mescles de so que, a més d'enviar al control de realització el senyal que recullen els micròfons d'estudi, també afegeix música i efectes de so pre-gravats.

Efectes visuals especials.

És la creació d'il·lusions òptiques per mitjà de la manipulació de les imatges gravades. Al marge dels efectes de mesclador com els fosos, cortinetes i chroma key

Els efectes digitals s'han convertit en una de les senyes identificatives de la televisió contemporània.

Joomla templates by a4joomla