A- A A+

PREPRODUCCIÓ, PRODUCCIÓ I POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Aquests apartat el trobareu desenvolupat al dossier d'apunts. Visualitzeu bé els exemples i els enllaços. És interessant que analitzeu bé l'esquema que trobareu al final del dossier. 

 
1. Preproducció
En qualsevol producció audiovisual en la fase de preproducció es fa la planificació del guió (del guió literari al guió tècnic). Es busquen les localitzacions, es porta a terme el càsting, i es prepara tota la infraestructura tècnica de llum i el so i els paraments escenogràfics. Finalment es determinen les pautes de treball i d'organització.
 
 2. Producció
La producció és la fase de rodatge. És el moment de la posada en escena, de la direcció i intervenció dels actors. Durant la producció es segueixen totes les pautes determinades en la preproducció.
 
3. Postproducció
La postproducció és el moment de l'edició de les imatges. A partir del material enregistrat durant la producció es determina el muntatge. És també el moment de la sonorització.

  


EL GUIÓ LITERARI
 
Per a desenvolupar qualsevol producció audiovisual de ficció es parteix d'un guió. El guió no és res més que el tractament cinematogràfic, tractament audiovisual, de l'argument. Hem de transformar allò que succeirà en la història en imatges i sons. El guió literari és el primer elements de treball de qualsevol producció. Aquests ens explica què succeeix, com és allò que veiem, com se'ns mostra i què podem escoltar. Com ja hem esmentat allò que puguem llegir en un guió ja ens descriu, poc o molt quina forma tindrà la narració audiovisual.
 
El guió literari s'estructura per seqüències, convenientment numerades i col.locades una al darrera de l'altre en ordre temporal. A l'inici de cada seqüència s'indica on succeeix l'acció, si és un espai interior o exterior i també es pot especificar el moment del dia. De cada seqüència es descriu allò que succeeix i allò que podem escoltar. A vegades les descripcions dels plans que anirem veient en la pel.lícula són molt precises. En d'altres es detalla molt més l'acció que els personatges desenvolupen o es descriuen les característiques dels espais. En tots els casos però, la narració ens ha de permetre imaginar-nos la història en imatges i sons.
 
 

GUIÓ TÈCNIC 
 
A partir del guió literari es pot definir el guió tècnic. El guió tècnic és la transcripció escrita de les imatges i dels sons tal com apareixeran després a la pantalla. Determina exactament com s'han de gravar cada una de les seqüències de la pel·lícula, determina allò que veurem en pantalla. En el guió tècnic es fa un desglossament dels plans de cada seqüència, s'especifica el comportament dels actors i de la càmera, es detallen d'altres elements tècnic (il.luminació, efectes...) i es concreta la banda sonora en relació amb els diferents plans.
 
 
Característiques dels guions tècnics
 
Els sistemes de construcció del guió tècnic són diversos. De fet no és tan important el format, sinó que s'hi recullin totes les indicacions que cal considerar en el moment de la planificació, l'execució i el muntatge.
 
ELS PLANS: Cada una de les seqüències del guió literari s'especificaran amb PLANS. En el guió tècnic s'han de detallar cada un dels plans que s'hauran de gravar, col.locant-los correlativament respecte l'ordre d'aparició i numerats.
 
LOCALITZACIÓ I ELEMENTS TEMPORALS: de cada pla, o si es repeteix, de cada seqüència s'han de detallar les condicions de rodatge, interior o exterior, i els efectes de dia o nit.
 
LA CÀMERA: S'ha de precisar també, amb claredat, la posició de la càmera, l'objectiu que s'ha d'utilitzar, el punt de vista de la presa, el tipus de pla i d'altres detalls que conformaran l'enquadrament.
 
L'ACCIÓ: L'acció que s'ha de desenvolupar en cada un dels plans s'ha de descriure sintèticament, especificant el moviment intern del personatge en el quadre, i el moviment extern de la càmera amb els desplaçaments concrets.
 
BANDA SONORA: La banda sonora s'inclou normalment en una columna a part, paral.lela a les especificacions del cada un dels plans. En ella s'hi indiquen els components habituals: els diàlegs, la música i els efectes sonors i ambientals.
 
 

 
STORYBOARD
 
El guió tècnic té la màxima expressió en l'storyboard. Aquest és la representació gràfica del guió, és el guió il.lustrat. Està format per un conjunt de dibuixos en forma de vinyetes que representen les seqüències, de vegades fins i tot els plans, d'una pel·lícula. Aquests conjunt de vinyetes poden realitzar-se autònomament o col.locar-se al costat de les especificacions dels plans del guió tècnic. Aquest guió tècnic tan desenvolupat és especialment útil en seqüències amb accions complicades, produccions publicitàries i dibuixos animats. Actualment, molts storyboards es fan amb eines informàtiques.
 

Important:

A diferència del còmic, totes les vinyetes del guió il·lustrat han de tenir les mateixes dimensions i no poden incloure globus amb diàlegs ni onomatopeies o ideogrames. Qualsevol informació o indicació sobre la banda sonora o el moviment de la càmera haurà d’aparèixer fora de la vinyeta. Les vinyetes, en canvi, sí que podran incloure fletxes que indiquin els moviments dels elements que hi apareixen. Cada pla correspondrà a una vinyeta i totes hauran d’estar numerades. Serà possible repetir un mateix pla (2 – 2bis) o duplicar-lo si es vol mostrar un moviment de càmera. 

 

Per a preparar el vostre exercici podeu veure:

 

Joomla templates by a4joomla