A- A A+

Estructura de l'examen

La prova consta de dos exercicis (núm. 1 i núm. 2). El primer exercici (núm. 1) és comú; el segon exercici (núm. 2) presenta dues opcions (A i B) de les quals l'alumne n'ha de triar només una.

Part comuna: Exercici núm. 1. 

Consisteix a donar resposta a tres qüestions concretes de forma breu, per tal de demostrar els coneixements de caire històric, teòric, tècnic i l'ús de la terminologia apropiada de la matèria.
Aquest exercici es puntuarà amb tres punts, un punt per cada pregunta.

Part optativa: Exercici núm. 2.

Consisteix en donar una resposta de caràcter pràctic-teòric que demostri el nivell de reflexió i capacitat analítica sobre una part del currículum, a fi de valorar l'experiència que ha tingut l'examinand sobre els diferents àmbits de la matèria durant la seva formació en el batxillerat. La seva estructura és variable, pot ser una única qüestió o dividir-se en dues o tres qüestions, totes al voltant del mateix concepte teòric. Donat que l'exercici núm. 2 ofereix dues opcions a triar per l'alumne, aquestes opcions seran complementàries, és a dir, el contingut teòric de cadascuna d'elles serà diferent, per tal de donar a l'examinand la possibilitat real de tria de continguts.
Aquest exercici es puntuarà amb set punts.

 
Criteris generals d'avaluació

Exercici núm. 1.
Es valorarà la resposta breu i concisa a les preguntes formulades i d'acord amb els següents aspectes:

 • Correcta adequació de la resposta a la pregunta de l'exercici.
 • Correcta aplicació del llenguatge específic de la matèria. 
 • Correcta exposició i ordenació d'idees, jerarquia de conceptes, etc. 
 • Comprensió del tema dins del context històric i la seva relació amb l'entorn quotidià.
   

Exercici núm. 2.
El text escrit com a resposta serà valorat d’acord amb els següents elements:

 • Correcta adequació de la resposta a la pregunta de l’exercici.
 • Correcta aplicació i fluïdesa del llenguatge específic de la matèria.
 • Correcta exposició i ordenació d’idees, jerarquia de conceptes, etc.
 • Comprensió del tema dins del context històric i la seva relació amb l’entorn quotidià.
 • Capacitat imaginativa: la capacitat d’analitzar visualment la imatge.
 • Capacitat deductiva i d’atenció en l’anàlisi:
  - La comprensió d'allò que es demana.
  - L'aplicació de conceptes visuals i audiovisuals.
  - La justificació de les pròpies decisions. 
   

Tant a les respostes de l’exercici 1 com de l’exercici 2, a més de text escrit es demanarà dibuixar. En aquest cas, es valorarà el procés de realització i la correcta execució dels dibuixos d’acord amb els següents aspectes:

Capacitat resolutiva:

 • El dibuix, tot i que, segons sigui l’enunciat, pot tenir un grau d’esquematització elevat, ha de ser polit. Cal evitar línies imprecises i brutes o tintes planes que no ho siguin (llevat que es cerqui un efecte expressiu molt clar.)
 • Es tracta de dibuixar de forma intel·ligible i que el dibuix sigui comprensible per si mateix. No s’acceptarà una explicació per escrit sobre que s’ha volgut dibuixar.
 • En cas d’ombres, aquestes han de ser creïbles i coherents.
 • La composició de l’enquadrament ha d’estar justificada.
 • La tipografia ha de ser apropiada i s’ha d’entendre.
   

Capacitat imaginativa:

 • La previsió de resultats.
 • La capacitat d'establir interrelacions entre els diferents llenguatges de la matèria: text, so, imatge, moviments, etc.
 • La capacitat d'analitzar visualment la imatge.
 • La capacitat expressiva i comunicativa mitjançant les diferents tecnologies dins del context creatiu.
   

Capacitat deductiva i d'atenció:

 • La comprensió d'allò que es demana.
 • La planificació del treball.
 • L'aplicació de conceptes visuals i audiovisual.
 • La justificació de les pròpies decisions.
   

En el cas específic que la pregunta sigui dibuixar un guió il•lustrat caldrà tenir en compte el següent:

a) Format: la proporció dels dibuixos als guions il•lustrats haurà de ser estàndard (16:9 o 4:3 en TV). En el cas del còmic les vinyetes modificaran el seu format segons criteris compositius i expressius. 

b) Informació mínima que hauran de tenir per cada pla (si es demana): 

 • Ordre de seqüència i pla.
 • Dibuix (d’acord amb les especificacions generals).
 • Tipus de pla (cal assenyalar-lo).
 • Duració estimada del pla.
 • Descripció de l’acció en text.
 • Informacions complementàries com transicions, moviments, efectes diversos, etc.

Informació addicional de la matèria

Material per a l'examen de Cultura audiovisual 

Es suggereixen diferents materials de dibuix de tècniques seques per a la part gràfica com:
-Bolígraf
-Retoladors (nous, no gastats i que no travessin massa el paper)
-Llapis de diversa duresa (alguns de gama tova)
-Ploma estilogràfica
-Retoladors amb punta de pinzell
-Llapis de colors
-Una regla petita i escaires
-Paper de dibuix DIN A4.
No s’ acceptarà l’ús de materials líquids

En els següents documents en format PDF trobareu un “Model de prova PAU” ajustat a l'actual estructura de l'examen, el “Llistat de pel•lícules” amb les 12 millors pel•lícules de la història del cinema i la Bibliografia d’aquesta matèria.

Joomla templates by a4joomla