A- A A+
ATENCIÓ - MOLT IMPORTANT: AQUESTA INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA AUDIOVISUAL ÉS PER A LA CONVOCATÒRIA DE LES PAU 2018

16:9
ANALÒGIC
ÀNGLE
ANGULAR
BACKGROUND
CÀMERA RÀPIDA
CÀMERA LENTA
CÀMERA SUBJECTIVA
CAMP
CARETA
CONNOTACIÓ
CONTRACAMP
CONTRAPICAT
CORTINETA
CHROMA KEY
DENOTACIÓ
DIAFRAGMA
DOLLY
DRON
EDICIÓ
EIX
ELIPSIS
ENCADENAT
ENFOCAR
ENG
ENQUADRE
ESCALETA
ESCENA
ESCOMBRAT
ESCORÇ
FALCA
FIBRA ÒPTICA
FILTRE
FLASH
FLASH BACK
FLASH FORWARD
FOCUS
FORA DE CAMP
FOSSA
FOTOGRAMA
FRAME
GÈNERE CINEMATOGRÀFIC
GÈNERE FOTOGRÀFIC
GÈNERE PERIODÍSTIC
GLOBUS
GRAELLA DE PROGRAMACIÓ
GRAN PLAN GENERAL
GRUA
GUIÓ IL.LUSTRAT
GUIÓ LITERARI
GUIÓ TÈCNIC
IDEOGRAMA
IL.LUMINACIÓ
INFOGRAFIA
LENT
LÍNIES CINÈTIQUES
LLEI DE TERÇOS
MACRO
MOVIMENT CINEMATOGRÀFIC
MUNTATGE O POSTPRODUCCIÓ
NTSC
OBJECTIU
OBTURADOR
PANORÀMICA
ONOMATOPEIA
PAUTA
PERXA
PICAT
PÍXEL
PLA
PLA AMERICÀ
PLA DETALL
PLA DE CONJUNT
PLA DE RECURS
PLA GENERAL
PLA MIG
PLAN SEQÜÈNCIA
PLA SUBJECTIU
PLA ZENITAL
PLANIFICACIÓ
PRESA
PRIME TIME
PRIMER PLA
PRIMERÍSSIM PLA
PROFUNDITAT DE CAMP
PUNT DE FUGA
RACCORD
RESOLUCIÓ
RGB
RITME
SALT D’EIX
SATURACIÓ
SEQÜÈNCIA
SINTONIA
TALL
TELEOBJECTIU
TEMPERATURA
TEMPORITZADOR
TRANSICIÓ O SIGNE DE PUNTUACIÓ
TRAVELLING
TRÍPODE
VELOCITAT
VEU EN OFF
VINYETA
VISOR
ZOOM
ZOOM IN
ZOOM OUT

Estructura de l'examen

La prova consta de dos exercicis (núm. 1 i núm. 2). El primer exercici (núm. 1) és comú; el segon exercici (núm. 2) presenta dues opcions (A i B) de les quals l'alumne n'ha de triar només una.

Part comuna: Exercici núm. 1. 

Consisteix a donar resposta a tres qüestions concretes de forma breu, per tal de demostrar els coneixements de caire històric, teòric, tècnic i l'ús de la terminologia apropiada de la matèria.
Aquest exercici es puntuarà amb tres punts, un punt per cada pregunta.

Part optativa: Exercici núm. 2.

Consisteix en donar una resposta de caràcter pràctic-teòric que demostri el nivell de reflexió i capacitat analítica sobre una part del currículum, a fi de valorar l'experiència que ha tingut l'examinand sobre els diferents àmbits de la matèria durant la seva formació en el batxillerat. La seva estructura és variable, pot ser una única qüestió o dividir-se en dues o tres qüestions, totes al voltant del mateix concepte teòric. Donat que l'exercici núm. 2 ofereix dues opcions a triar per l'alumne, aquestes opcions seran complementàries, és a dir, el contingut teòric de cadascuna d'elles serà diferent, per tal de donar a l'examinand la possibilitat real de tria de continguts.
Aquest exercici es puntuarà amb set punts.

 
Criteris generals d'avaluació

Exercici núm. 1.
Es valorarà la resposta breu i concisa a les preguntes formulades i d'acord amb els següents aspectes:

 • Correcta adequació de la resposta a la pregunta de l'exercici.
 • Correcta aplicació del llenguatge específic de la matèria. 
 • Correcta exposició i ordenació d'idees, jerarquia de conceptes, etc. 
 • Comprensió del tema dins del context històric i la seva relació amb l'entorn quotidià.
   

Exercici núm. 2.
El text escrit com a resposta serà valorat d’acord amb els següents elements:

 • Correcta adequació de la resposta a la pregunta de l’exercici.
 • Correcta aplicació i fluïdesa del llenguatge específic de la matèria.
 • Correcta exposició i ordenació d’idees, jerarquia de conceptes, etc.
 • Comprensió del tema dins del context històric i la seva relació amb l’entorn quotidià.
 • Capacitat imaginativa: la capacitat d’analitzar visualment la imatge.
 • Capacitat deductiva i d’atenció en l’anàlisi:
  - La comprensió d'allò que es demana.
  - L'aplicació de conceptes visuals i audiovisuals.
  - La justificació de les pròpies decisions. 
   

Tant a les respostes de l’exercici 1 com de l’exercici 2, a més de text escrit es demanarà dibuixar. En aquest cas, es valorarà el procés de realització i la correcta execució dels dibuixos d’acord amb els següents aspectes:

Capacitat resolutiva:

 • El dibuix, tot i que, segons sigui l’enunciat, pot tenir un grau d’esquematització elevat, ha de ser polit. Cal evitar línies imprecises i brutes o tintes planes que no ho siguin (llevat que es cerqui un efecte expressiu molt clar.)
 • Es tracta de dibuixar de forma intel·ligible i que el dibuix sigui comprensible per si mateix. No s’acceptarà una explicació per escrit sobre que s’ha volgut dibuixar.
 • En cas d’ombres, aquestes han de ser creïbles i coherents.
 • La composició de l’enquadrament ha d’estar justificada.
 • La tipografia ha de ser apropiada i s’ha d’entendre.
   

Capacitat imaginativa:

 • La previsió de resultats.
 • La capacitat d'establir interrelacions entre els diferents llenguatges de la matèria: text, so, imatge, moviments, etc.
 • La capacitat d'analitzar visualment la imatge.
 • La capacitat expressiva i comunicativa mitjançant les diferents tecnologies dins del context creatiu.
   

Capacitat deductiva i d'atenció:

 • La comprensió d'allò que es demana.
 • La planificació del treball.
 • L'aplicació de conceptes visuals i audiovisual.
 • La justificació de les pròpies decisions.
   

En el cas específic que la pregunta sigui dibuixar un guió il•lustrat caldrà tenir en compte el següent:

a) Format: la proporció dels dibuixos als guions il•lustrats haurà de ser estàndard (16:9 o 4:3 en TV). En el cas del còmic les vinyetes modificaran el seu format segons criteris compositius i expressius. 

b) Informació mínima que hauran de tenir per cada pla (si es demana): 

 • Ordre de seqüència i pla.
 • Dibuix (d’acord amb les especificacions generals).
 • Tipus de pla (cal assenyalar-lo).
 • Duració estimada del pla.
 • Descripció de l’acció en text.
 • Informacions complementàries com transicions, moviments, efectes diversos, etc.

Informació addicional de la matèria

Material per a l'examen de Cultura audiovisual 

Es suggereixen diferents materials de dibuix de tècniques seques per a la part gràfica com:
-Bolígraf
-Retoladors (nous, no gastats i que no travessin massa el paper)
-Llapis de diversa duresa (alguns de gama tova)
-Ploma estilogràfica
-Retoladors amb punta de pinzell
-Llapis de colors
-Una regla petita i escaires
-Paper de dibuix DIN A4.
No s’ acceptarà l’ús de materials líquids

En els següents documents en format PDF trobareu un “Model de prova PAU” ajustat a l'actual estructura de l'examen, el “Llistat de pel•lícules” amb les 12 millors pel•lícules de la història del cinema i la Bibliografia d’aquesta matèria.

Trobareu aquí un llistat de recomanacions i esdeveniments a la nostra ciutat que us poden ajudar a a completar els continguts treballats a l'assignatura de CULTURA AUDIOVISUAL.

Consulteu el nou currículum i els criteris d'avaluació 


No obideu revisar els nous criteris de correcció, el material necessari, la BIBLIOGRAFIA i el LLISTAT DE PEL·LÍCULES a PROVES PAU (atenció! nous criteris de correcció) 


No obideu revisar la IMPORTANT: TERMINOLOGIA CULTURA AUDIOVISUAL PROVES PAU


En els documents adjunts trobareu en format pdf les proves dels darrers anys a les PAU

 

Joomla templates by a4joomla