A- A A+
SENYAL DE vídeo

La imatge que veiem a la televisió és una imatge elèctrica, que rep el nom de senyal de vídeo.
Aquesta  senyal de vídeo  és la base de la imatge de televisió; un cop amplificada i sotmesa a una sèrie de processos pot transmetre a distància bé per ones, terrestres o per satèl·lit, bé per cable.

En el televisor, el senyal de vídeo realitza el procés invers que permet que l'electricitat del senyal es transformi en les imatges que veiem.
Per aconseguir la perfecta sensació del moviment sense cap centelleig cal que el senyal de vídeo es produeixi amb una determinada freqüència temporal.

La imatge de televisió és explorada pel feix d'electrons de la càmera o del televisor en el sistema estàndard espanyol PAL de 625 línies, a una freqüència de 25 vegades cada segon.

Cadascuna d'aquestes imatges rep el nom de quadre o frame i seria l'equivalent al fotograma en cinema.

No obstant això, en sentit estricte, la imatge es forma per un escombrat del feix d'electrons que va alternant el grup de línies parells amb el grup de línies senars. Així cadascuna d'aquestes 25 imatges per segon són en realitat dos grups de línies, anomenats camps o semi-imatges, de 312,5 línies cada un, renovades a la freqüència de 50 trames o camps per segon. Aquest procediment rep el nom d'escombrat entrellaçat.

TELEVISIÓ DE COLOR.
En blanc i negre les càmeres i els televisors operaven amb un únic tub que treballava tan sols amb la informació de brillantor, coneguda com luminància; en color el senyal de televisió processa per separat dos tipus de senyals: l'esmentada luminància i la crominància que indica el to i saturació en cada punt de color.

A la televisió en color la luminància es crea a partir de l'addició de tres senyals de color. La luminància està formada per un percentatge dels tres colors fonamentals: un 30% de la senyal vermell (R), un 59% del senyal verd (G) i un 11% del senyal blau (B).

El color obliga a la càmera a posseir no un tub d'imatge, sinó tres, sent cada un d'ells corresponent a un dels tres colors en què es descompon la imatge.   En sortir dels tubs de càmera tenim tres senyals, RGB, que s'envien a una matriu que extreu el senyal de luminància d'una banda (nominada pels enginyers com I) i dos senyals que sumades són la crominància (C). Només són necessàries dues senyals perquè el tercer color s'obté de la luminància i aquestes dues senyals de diferència de color. Si es barregen les  senyals I / C s'obté el senyal de vídeo compost que es pot modular en radiofreqüència i transmetre fàcilment per ones hertzianes.

LA càmera DE TELEVISIÓ
La càmera és l'eina tècnica que permet la captació d'imatges.

El cervell humà és capaç de compensar les diferències cromàtiques permetent percebre un mateix color com a constant (constància perceptiva del color), encara que objectivament hi hagi variat. Una càmera no és capaç de dur a terme aquesta operació, de manera que cal dir-li quina és la referència per al color blanc cada vegada que canviem de font o de context d'il·luminació, en cas contrari els colors podrien ser mal registrats.

Les càmeres professionals de televisió poden ser classificades en quatre categories generals:

 1.  - càmeres d'Estudi. S'utilitzen en plató i estan connectades a un control de realització; En els últims temps han proliferat en molts programes i especialment en els informatius les càmeres robotitzades que són guiades per programes informàtics.
 2. - càmeres per a exteriors. S'utilitzen per a esdeveniments esportius o esdeveniments especials; habitualment es connecten a un control de realització en una unitat mòbil.
 3. - càmeres ENG. Les càmeres ENG (Electronic News Gathering) són lleugeres per ser portades a l'espatlla pels professionals; estan dotades de major autonomia i el seu ús bàsic és per a la realització de reportatges.
 4. - càmeres de kinescopat. Serveixen per passar a vídeo el material rodat en cinema.
Elements fonamentals d'una càmera:
Cap de càmera: 
En el cap de càmera poden trobar nombrosos accessoris:
 • pilot indicador de gravació; protector de l'òptica tant per a possibles cops com per evitar el sol directe;
 • indicadors de l'obertura de l'òptica i del diafragma;
 • connector d'auriculars i caixa de connexions.
Controls. Es divideixen en controls d'enregistrament (enfocament, zoom i diafragma) i ajustos previs (com el balanç de blancs), estableixen els nivells de qualitat d'imatge que decidim preestablir.

Suports. Les càmeres es recolzen per a la seva estabilització i moviment sobre trípodes (utilitzats en exteriors) i pedestals (utilitzats en l'estudi, són columnes hidràuliques lleugeres, amb rodes, la regulació permet fer panoràmiques horitzontals i verticals)
El magnetoscopi (El vídeo)
La tasca d'un vídeo consisteix a transformar les informacions visuals i sonores del senyal elèctric de la televisió en informacions magnètiques que puguin ser conservades en una cinta de vídeo.

En els últims anys han sorgit amb força els formats digitals, DV - Digital Video: aquests formats han desplaçat als formats analògics i es convertiran en molt poc temps en completament hegemònics en el mercat televisiu.

Emmagatzemar digitalment la imatge otorga una sèrie d'avantatges:

 • es pot visionar immediatament i en alguns formats fins pot comprovar-se en temps real;
 • pot reproduir-se diverses vegades sense deteriorament excessiu;
 • pot manipular a través de l'edició;
 • permet incloure efectes visuals que poden ser modificats
 • permet copiar pel·lícules de format cinema i manipular
 • Afegir subtítols, música, adaptar-les al format de pantalla.
EL MONITOR DE TELEVISIÓ.
Els monitors s'utilitzen per als processos de producció televisiva en tres situacions:

 1 ,. A la sala de realització de l'estudi oa la unitat mòbil perquè l'equip de producció pugui observar totes les posicions de càmera i triar la que en cada moment sigui més adequada.

2.- En la gravació en exteriors amb equips ENG per disposar d'imatges que afavoreixi una millor composició visual.

3.- En el desenvolupament de les pràctiques professionals dels periodistes; tal com passa amb els monitors que afavoreix els comentaris dels cronistes esportius als quals a les imatges se'ls incorpora dades informatives (per exemple en les carreres ciclistes o del motor). En els informatius altres monitors permet llegir les notícies al presentador.

Els monitors professionals aconsegueixen unes millors prestacions de brillantor, contrast i color que els televisors domèstics.
EL SO
La captació dels senyals sonores es fan majoritàriament per sistemes digitals comuns als suports cinematogràfics i televisius.

És a dir que en lloc que les vibracions de la pressió de l'aire, que són en definitiva el so, es transformin en senyals elèctrics que mantenen alguna analogia amb l'original, el so es descompon en seccions amb valors numèrics (dígits) que posteriorment són transformats en valors de tipus binari molt més fàcils de manipular per aconseguir, entre moltes altres coses, els efectes com eco, reverberació i altres.

Tipus d'estudis TELEVISIUS I SO
Estudis reverberants que accentuen els sons desitjats - diàlegs, música- i els no desitjats - cables arrossegant-se pel terra, sorolls de maquinària per a desplaçar la càmera -, especialment si hi ha silencis.
Estudis morts, aquells adaptats amb superfícies que absorbeixen les reflexions acústiques; el so no es transmet tan bé en aquests estudis a causa d'aquesta manca de reflexió pel que els micròfons s'han d'utilitzar molt més a prop de les fonts de so.

Els micròfons a la televisió
 • micròfons personals
 • Micròfons de mà
 • Micròfons de peu
 • micròfon penjat
 • la girafa ja sigui Girafa manual o Girafa gran o telescòpica

L'EDICIÓ
El muntatge - procés d'ordenació d'un material per tal d'obtenir un programa continuat, sense imatges o sons inútils o mal colocados- en suport electromagnètic o digital característic de la televisió s'anomena edició.
L'operació d'edició pròpiament dita consisteix a establir els punts d'inici i final del pla i marcar-los com punts d'edició.
El sistema més simple d'edició es porta a terme amb dos vídeos. Un reproductor i l'altre gravador. En el primer situem l'anomenada cinta màster, aquella que posseeix tots els bruts de l'enregistrament, i en el gravador es col·loca la cinta on farem el muntatge final d'imatges.
El funcionament d'aquests dos vídeos es controla per l'anomenada taula d'edició a la qual tots dos van connectats i constitueix una sala d'edició per tall.
Si disposem d'una taula que ens permet connectar tres vídeos, dos d'ells per a reproducció i un tercer per a enregistrament, el nombre de possibilitats d'edició augmenta considerablement. Aquest tipus de sales rep el nom de sales d'edició AB Roll.
El codi de temps -senyal generada per un rellotge del sistema que s'inscriu en la cinta permetent localitzar amb absoluta exactitud qualsevol punt de ella- s'usa per designar els punts d'edició.
En l'actualitat, a l'estar el vídeo digitalitzat, podem anar instantàniament a qualsevol punt de la gravació. Es produeixen així les edicions no lineals.

ELS EFECTES ESPECIALS en TELEVISIÓ.
                Utilitzant el mesclador de vídeo
Transicions entre plans:
                tall
                fos, (fade in); (Fade out)
                encadenat.

Incorporació de textos en la imatge
l chroma key
Exemples d'efectes digitals
                efecte de compressió, etc...
      
Joomla templates by a4joomla