A- A A+

Es poden adoptar els recursos expressius de la llengua en la composició de la imatge, fet que provocarà un impacte més gran i cridarà més l'atenció en els receptors.

LA COMPARACIÓ: consisteix en exposar dos elements per tal que puguin establir-se semblances i diferències entre les seves qualitats.

LA PERSONIFICACIÓ: consisteix en donar als objectes qualitats humanes, trets propis de les persones. Els publicistes utilitzen aquest recurs per a "humanitzar" el producte.

LA METÀFORA: consisteix en substituir allò que es vol mostrar per una altra cosa amb la que guarda alguna relació. Ex.: S'anuncia una confitura substituint el pot per la fruita de la que procedeix aquesta confitura.

LA HIPÈRBOLE: consisteix en utilitzar una exageració per a destacar l'expressió.

LA SINÈCDOQUE: es tracta de mostrar un objecte presentant-ne només una part (la part amb més valor iconogràfic) de manera que el receptor pugui imaginar el que falta. També a la inversa, s'anomena un tot per a referir-se a una de les seves parts. Ex.: Es presenta la imatge d'un avió per a referir-se a la gasolina.


Aquests són els principals recursos, però n'hi ha molts d'altres. Els tornarem a treballar més endavant en el tema de la PUBLICITAT. Podeu completar aquest punt donant un cop d'ull l'apartat de publicitat LA PUBLICITAT: PRESENTACIÓ (pàgina 32)

A banda d'aquest recursos expressius n'hi hauria molts d'altres.:


Joomla templates by a4joomla