A- A A+

Aquests elements es troben desenvolupats a CODIS DE SIGNIFICACIÓ de l'apartat CODIS DE LA IMATGE

Denotació - Connotació

Els elements denotatius són aquells explícits que ens ofereix la imatge en la seva lectura literal, mentre que els elements connotatius són aquells missatges no explícits que apareixen en la lectura complexa de la imatge i que responen a la interpretació que realitza l'espectador.  Totes les imatges tenen elements denotatius però no totes destaquen pels seus elements connotatius.

Iconicitat - Abstracció

La imatge es pot definir com la representació més o menys exacta d'una cosa. Les imatges no només són representacions físiques. El record d'un rostre o d'un objecte també genera una imatge (una imatge mental, en aquest cas).
 
Una imatge és més icònica com més s'assembla a la realitat. Per tant, la major iconicitat és l'objecte en si. A partir d'aquí, una fotografia fidel serà menys icònica que l’objecte real, però un dibuix serà menys icònic encara i una interpretació abstracta de l'objecte ocuparà un nivell més baix encara d'iconicitat. Així, les imatges més icòniques són aquelles la intenció de les quals és la de connectar amb més públic. Les imatges menys icòniques o més abstractes tenen un missatge menys explícit o evident.
 
En les següents imatges podem apreciar dues fulles. Una d'elles representa la tardor. És un significat abstracte donat que en realitat veiem una fulla. L'altra és una fulla sense cap connotació, només mostra un objecte de la realitat.
 
 

Simplicitat - Complexitat
La quantitat d'elements que conformen una imatge, la seva estructura i composició, determinen la seva simplicitat o complexitatPer exemple: Des del punt de vista de la percepció visual, la inclusió de més de quatre elements de diferents colors, forma i textura, no permeten observar la imatge d'una sola mirada, es parla en aquest cas d'una imatge complexa perceptualment.
 
Si els elements que apareixen en una imatge tenen relació semàntica, la complexitat de la imatge augmenta també, en aquest cas, semànticament.
Poden donar-se imatges simples perceptualment, que siguin complexes semànticament. 
En resum, les imatges simples són les que són fàcils d'interpretar, exigeixen poc esforç d'atenció i dedicació per a la seva comprensió a l'espectador. Són monosèmiques.
 
         
 

Les imatges complexes per altra banda, demanen més temps i atenció a l'espectador per al seu anàlisis i/o la seva descodificació. Obliguen a l'espectador a fer un esforç superior, sovint poden ser imatges polisèmiques, amb significats més complexes o simplement no són fàcils de interpretar.
 
 
 
     
 

Monosèmia - Polisèmia

Les imatges monosèmiques són aquelles que tenen un sol significat. Es tracta d'imatges que no són ambigües sinó concretes, tancades. El que l'emissor vol donar-nos a entendre està molt clar.
 
En canvi, les imatges polisèmiques ofereixen a l'espectador diferents interpretacions perquè cadascú pugui treure el seu significat. Són imatges obertes que pretenen no passar desapercebudes i fomentar el debat entre el públic.
 
 
       
 
Originalitat - Redundància
Una imatge es pot considerar "original": quan és capaç de transmetre un missatge més o menys complex a través de mecanismes perfectament reconeixibles però instaurant paràmetres nous, o modificant els anteriors de manera especialment adequada al moment històric en el que s'ofereix.
Serà redundant: quan la seva representació o significat sigui abundant en la repetició de patrons o models ja establerts i acceptats.
 
 
 
      

La representació màxima de la redundància és l'ús de l'estereotip: són models que es repeteixen de manera recorrent i que tenen un significat molt simple i directe, així com universal. Tendeixen a simplificar de manera abusiva la realitat que representen, establint categories homogènies de criteris, conductes, expressions o formes d'entendre la realitat.

 
       
 Estereotip de parella    Estereotip de juventut

En síntesi, una imatge és original quan aporta alguna cosa nova i diferent, per la seva forma o pel seu significat. Sovint les imatges es repeteixen, potser no les havíem vist abans, però hem vist alguna cosa molt semblant, no ens sorprenen, no ens diuen res nou. És veritat que és difícil que una imatge ens sorprengui, està tot fet, però algunes són excessivament redundants, abusen dels tòpics, dels estereotips.
 
 
Joomla templates by a4joomla