A- A A+

Funció referencial, informativa o identificativa

Quan una imatge explica de manera objectiva un fet o esdeveniment, deixant de banda cap interpretació.

 
      • En alguns casos es parla de Funció descriptiva: quan es tracta una informació objectiva i detallada sobre allò que està representat; un bon exemple serien els productes de telemarketing que informen sobre gran quantitat de característiques del producte que es ven com a la imatge que teniu a continuació
 
 
 
Funció suggestiva, apel·lativa o exhortativa
Pretén convèncer de manera lògica a l'usuari. intenta cridar l'atenció del receptor per provocar una resposta 'positiva' (comprar, actuar, pensar, ...). La imatge publicitària, per exemple, pretén que comprem un determinat producte. 
 
Funció emotiva o expressiva.
Quan la imatge desperta sentiments en el receptor. (Poden ser intencionades o no intencionades)
 
 Funció connotativa o simbòlica
Quan la imatge per si mateixa aporta un significat que va més enllà del que representa. Sovint aquest significat és fruit d'una interpretació individual (subjectiva)
 
 Funció poètica o estètica
Quan la imatge cerca la bellesa amb un sentit estètic, artístic. Busca la sorpresa de l'espectador cridant la seva atenció.
 

Podem comentar algunes altres funcions que no teniu explicitades al vostre dossier

Funció fàtica
El seu objectiu és cridar l'atenció, molt freqüent en l'ús de contrast mides, figura i color. Per exemple cartells que siguin en blanc i negre però que tinguin algun element en color. Pretén acostar-se al receptor.
 
Funció metalingüística o referencial
Són aquelles imatges que es refereixen a elles mateixes o bé al codi que utilitzen. Quan les imatges es refereixen al codi, cal conèixer el codi per poder entendre el seu significat. Té com a objectiu definir el sentit dels signes que podrien no ser entesos pel receptor.
 
   

D'altres simplifiquen les finalitats de les imatges de la manera següent. Les comentem a tall de resum, tot i que convé conèixer les funcions anteriorment citades

  • Finalitat informativa o descriptiva: Aquestes imatges són senzilles i concretes. Limiten la lectura del missatge i persegueixen l'objectivitat. No poden oferir ambigüitat perquè l'objectiu és informar el receptor sobre algun aspecte.Tenen aquesta funció els senyals de trànsit, els mapes, els diagrames, etiquetes, plànols arquitectònics...
 
  • Finalitat exhortativa: l'objectiu prioritari és convèncer, persuadir el públic perquè prengui una decisió: consumir un producte, rebre un servei, modificar una actitud o conducta... És la finalitat pròpia de la publicitat.
 
  • Finalitat Expressiva: quan les imatges volen transmetre sentiments, emocions o estats d'ànim personals de qui les ha fet, compleixen una finalitat expressiva. Contràriament a les imatges que volen informar, les imatges que tenen una funció expressiva atorguen la prioritat a la subjectivitat de l'autor. És el cas d'imatges sobre conflictes i guerres que veiem als diaris, les caricatures...
 
 
  • Finalitat Estètica: són les imatges que pretenen transmetre bellesa , harmonia.
 
Joomla templates by a4joomla