A- A A+

Les redaccions poden ser molt diverses, per això es valorarà en la resposta la correcta adequació de la resposta a la pregunta de l’exercici, la correcta aplicació i fluïdesa del llenguatge específic de la matèria, la bona estructuració i exposició de les idees bàsiques i la capacitat de desenvolupament d’un discurs narratiu clar i sintètic.


Els conceptes que han d’estar presents a la redacció són:

*Iconicitat i abstracció:
La iconicitat defineix el valor d’identitat d’allò que està representat respecte a la realitat, així una imatge és més icònica quan ens mostra un fragment de la realitat tal com pot aparèixer davant la nostra visió normal. El grau d’abstracció es defineix quan allò que està representat es mostra diferent a la visió ordinària de la realitat i està alterat per un punt de vista, una òptica diferent, o distorsionat per altres factors, com ara la fragmentació, el color, la llum o la perspectiva. La imatge 1 és més abstracta i la imatge 2 més icònica.

*Simplicitat i complexitat:
La quantitat d’elements que conformen una imatge, la seva estructura i la seva composició determinen els conceptes de simplicitat i complexitat. Des del punt de vista de la percepció visual, la inclusió de més de quatre elements que difereixen en color, forma o textura no permet observar la imatge d’una sola mirada i en aquest sentit direm que la imatge té una percepció complexa. Les dues imatges responen a la definició de simplicitat, atès que inclouen elements per ser percebuts i descodificats en una sola mirada.

*Originalitat i redundància:
Una imatge pot ser considerada original quan és capaç de transmetre un missatge més o menys complex a través de mecanismes que es reconeixen perfectament, però instaurant paràmetres nous. En canvi, direm que una imatge és redundant quan la seva representació o significat repeteix patrons o models ja establerts i acceptats. En el cas de les dues imatges, estem davant de patrons establerts i acceptats que permeten reconèixer la icona artística, però la imatge 1 deforma de manera extrema amb tècniques digitals el quadre, amb la tècnica de fragmentació. La imatge 1 és original i la imatge 2 és redundant.

Valorem amb 1 punt els termes correctament definits i aplicats a l’anàlisi i comparativa de les imatges.

Joomla templates by a4joomla